Amaç ve Kapsam 
Rezzan Benardete Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi ("Rezzan Benardete Mağazacılık" veya "Şirket"), kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan tüm mevzuat ile uyumlu davranmak için azami gayreti göstermektedir. 
Rezzan Benardete Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ("Politika") çerçevesinde, Rezzan Benardete Mağazacılık tarafından gerçekleştirilen kişisel verileri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler açıklanmaktadır. 
Politika ile, Rezzan Benardete Mağazacılık'ın "şirket faaliyetlerinin şeffaflık içinde yürütülmesi ilkesinin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Rezzan Benardete Mağazacılık, veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVK Kanunu") yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler belirlenmekte ve Rezzan Benardete Mağazacılık tarafından yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır. 
Politika, Rezzan Benardete Mağazacılık tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yönelik olmakla birlikte, Rezzan Benardete Mağazacılık çalışanlarının kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hususlar "Rezzan Benardete Mağazacılık Anonim Şirketi Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası" içerisinde ayrıca düzenlenmektedir.

Politika Esasları

Genel Esaslar 
Politika, kişisel veri sahiplerinin erişimine açık olacak biçimde Rezzan Benardete Mağazacılık internet sitesinde "www.inthemoodforlove.com.tr yayınlanır. Mevzuatta gerçekleştirilecek değişiklik ve yeniliklere paralel olarak, Politika'da yapılacak değişiklikler, veri sahiplerinin kolaylıkla erişim sağlayabileceği biçimde erişime açılacaktır. 
Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yürürlükte bulunan mevzuat ile işbu Politika arasında çelişki bulunması halinde, Rezzan Benardete Mağazacılık yürürlükte bulunan mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

Politika Kapsamındaki Kişi Grupları 
Politika kapsamında olan ve Rezzan Benardete Mağazacılık tarafından kişisel verileri işlenen veri sahibi grupları aşağıdaki gibidir: 
● Çalışan Adayları 
Rezzan Benardete Mağazacılık ile hizmet akdi kurulmamış ancak kurulmak üzere Rezzan Benardete Mağazacılık değerlendirmesine alınan kişiler. 
● İş Ortakları Yetkilileri, Çalışanları 
Rezzan Benardete Mağazacılık'ın ticari ilişki içinde olduğu kuruluşların gerçek kişi yetkilileri, hissedarları, çalışanları. 
● Şirket Ziyaretçileri 
Rezzan Benardete Mağazacılık binalarını veya Rezzan Benardete Mağazacılık tarafından işletilen internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler. 
● Diğer Gerçek Kişiler 
Rezzan Benardete Mağazacılık Anonim Şirketi Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında olmayan tüm gerçek kişiler.

Kişisel Veri Sahiplerinin Aydınlatılması 
Rezzan Benardete Mağazacılık, KVK Kanunu'nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak için gerekli süreçleri yürütmektedir. Bu kapsamda Rezzan Benardete Mağazacılık tarafından veri sahiplerine sunulan aydınlatma metinlerinde aşağıda sıralanan bilgiler bulunmaktadır:
● Şirketimizin unvanı, 
● Rezzan Benardete Mağazacılık tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği, 
● İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 
● Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 
● Veri sahibinin hakları olan; 
● Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
● Öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Veri Sahiplerinin Taleplerinin Sonuçlandırılması 
Veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini Şirketimize yazılı olarak iletmeleri durumunda, Rezzan Benardete Mağazacılık veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu'nun 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri yürütmektedir. 
Rezzan Benardete Mağazacılık, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep edebilir. Şirketimiz ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 
Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, Rezzan Benardete Mağazacılık tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları 
KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilirsiniz: 
● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
● Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
● Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
● KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
● İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Mevzuat Gereği Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları Dışında Kalan Haller 
KVK Kanunu'nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki hallerin KVK Kanunu'nun kapsamında olmaması sebebiyle, kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır: 
● Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. 
● Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. 
● Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi. 
● Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 
KVK Kanunu'nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır: 
● Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 
● Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 
● Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 
● Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Ve Gizliliğinin Sağlanması 
Rezzan Benardete Mağazacılık tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. 
Bu kapsamda Rezzan Benardete Mağazacılık tarafından gerekli her türlü (i) idari ve (ii) teknik tedbirler alınmakta, (iii) şirket bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve (iv) kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda KVK Kanunu'nda öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir. 
● Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için Rezzan Benardete Mağazacılık Tarafından Alınan İdari Tedbirler 
● Rezzan Benardete Mağazacılık, kişisel verilerin korunması hukukuna ilişkin olarak çalışanlarını eğitmekte ve bilinçlendirilmelerini sağlanır. 
● Kişisel verilerin aktarıma konu olduğu durumlarda, Rezzan Benardete Mağazacılık tarafından kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş olan sözleşmelere, kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülükleri yerine getireceğine ilişkin kayıtlar eklenmesi temin edilir. 
● Rezzan Benardete Mağazacılık tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri detaylı olarak incelenmekte, bu kapsamda, KVK Kanunu'nda öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için atılması gereken adımlar tespit edilir. 
● Rezzan Benardete Mağazacılık, KVK Kanunu'na uyumun sağlanması için yerine getirilmesi gereken uygulamaları tespit ederek, bu uygulamaları iç politikalar ile düzenler. 
● Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için Rezzan Benardete Mağazacılık Tarafından Alınan Teknik Tedbirler 
● Rezzan Benardete Mağazacılık tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak, teknolojinin imkân verdiği ölçüde teknik önlemler alınmakta ve alınan önlemler gelişmelere paralel olarak güncellenmekte ve iyileştirilmektedir. 
● Teknik konularda, uzman personel istihdam edilir. 
● Alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik düzenli aralıklarla denetim yapılır. 
● Güvenliği temin edecek yazılım ve sistemler kurulur. 
● Rezzan Benardete Mağazacılık bünyesinde işlenmekte olan kişisel verilere erişim yetkisi, belirlenen işleme amacı doğrultusunda ilgili çalışanlar ile sınırlandırılır. 
● Rezzan Benardete Mağazacılık Tarafından Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin

Denetim Faaliyetleri Yürütülmesi 
Rezzan Benardete Mağazacılık tarafından, kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması kapsamında alınan teknik ve idari tedbirlerin işleyişi denetlenmekte ve işleyişin devamını sağlayacak uygulamalar yürütülmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin sonuçları, Rezzan Benardete Mağazacılık bünyesinde ilgili departmana raporlanmaktadır. Denetim sonuçları doğrultusunda verilerin korunmasına ilişkin alınan tedbirlerinin geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetler yürütülür 
● Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler 
Rezzan Benardete Mağazacılık tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yetkisiz kimseler tarafından elde edilmesi durumunda, vakit kaybedilmeksizin durum KVK Kurulu'na ve ilgili veri sahiplerine bildirilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesinden Sorumlu Birimin Tespiti 
Rezzan Benardete Mağazacılık tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında Şirket bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak olan "Kişisel Verilerin Korunması Birimi" kurulmuştur. Kişisel Verilerin Korunması Birimi, Rezzan Benardete Mağazacılık birimleri arasında birlik sağlanması, yürütülen faaliyetlerin kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğunun temini için kurulan sistemlerin yürütülmesi ve iyileştirilmesinden sorumludur. 
Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Birimi'nin temel görevleri aşağıda belirtilmektedir: 
● Çalışan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları hazırlamak ve yürürlüğe koymak, 
● Çalışan kişisel verilerinin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede Şirket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak, 
● KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak, 
● Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Şirket içinde ve işbirliği içerisinde olunan kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak, 
● Şirket'in kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini sunmak, 
● Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler tasarlamak ve icra edilmesini sağlamak, 
● Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak, 
● Kişisel veri sahiplerinin; Şirket'in kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek, 
● Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikalardaki değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak, 
● Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Şirket operasyonlarında yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak, 
● KVK Kurulu ve KVK Kurumu ile olan ilişkileri yönetmek, 
● Şirket yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek. 
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Veri İşleme Faaliyetine Konu Olan Kişisel Veri Grupları

Kişisel Veri Kategorileri 
Rezzan Benardete Mağazacılık tarafından, aşağıda belirtilen gruplardaki kişisel veriler kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenmektedir. 
KİŞİSEL VERİ 
KATEGORİLERİ AÇIKLAMA 
Kimlik Bilgisi Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu kişisel verilerdir; ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb. bilgiler. 
İletişim Bilgisi İletişim bilgileri; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası gibi kişisel veriler. 
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb. 
İşlem Güvenliği Bilgisi Rezzan Benardete Mağazacılık 'ın ticari faaliyetlerini yürütürken gerek veri sahibinin gerekse de Şirket'in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması için işlenen kişisel veriler. 
Risk Yönetimi Bilgisi Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler. 
Finansal Bilgi Rezzan Benardete Mağazacılık ile veri sahibi arasındaki hukuki ilişki kapsamında yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi kişisel veriler. 
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Rezzan Benardete Mağazacılık 'ın hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülüklere ve Rezzan Benardete Mağazacılık politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler. 
Denetim ve Teftiş Bilgisi Rezzan Benardete Mağazacılık 'ın kanuni yükümlülükleri ve Şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler. 
Özel Nitelikli Kişisel Veri KVK Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örneğin; kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi gibi) 
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Rezzan Benardete Mağazacılık 'a yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler. 
İtibar Yönetimi Bilgisi Kişiyle ilişkilendirilen ve Rezzan Benardete Mağazacılık 'ın ticari itibarını korumak maksatlı toplanan kişisel veriler (örneğin; Rezzan Benardete Mağazacılık ile ilgili yapılan paylaşımlar)

Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları 
Kişisel verileri, veri işleme şartlarına ve ilkelerine uygun olarak aşağıda sıralanan amaçlarla Rezzan Benardete Mağazacılık tarafından işlenmektedir. Aşağıda yer alan amaçların varlığı, her kişisel veri sahibi özelinde değişiklik gösterebilmektedir. 
Elde edilen kişisel veriler, Rezzan Benardete Mağazacılık tarafından KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenmektedir: 
● Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi 
● Bankacılık İşlemleri 
● İşletmeci Aday değerlendirmesi 
● İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 
● Hukuk İşlerinin Takibi 
● İşe Alım / İstihdam 
● İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
● Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi 
● Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası 
● Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası 
● Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası 
● İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası 
● Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması 
● İş Sürekliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası 
● Şirketin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve/veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası 
● İşletmecilik Başvurusu 
● Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası 
● Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi 
● Üretim ve/veya Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası 
● İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi 
● Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi 
● Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 
● Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası 
● Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 
● Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması 
● Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 
● İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerin Bilgi Sistemlerine Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası 
● Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi 
● Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi 
● Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 
● Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 
● Şirketin Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası 
● Şirketin Üretim ve/veya Operasyonel Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası 
● Şirket İçi Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası.

Paylaşılan Taraf Kategorileri 
Rezzan Benardete Mağazacılık, KVK Kanunu'nda yer alan ilkelere ve özellikle, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika kapsamı dahilinde olan veri sahiplerinin (Bkz. Bölüm 5.2.) kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilir: 
● Rezzan Benardete Mağazacılık topluluğu şirketlerine,Rezzan Benardete Mağazacılık tedarikçilerine, 
● Rezzan Benardete Mağazacılık iştiraklerine, 
● Rezzan Benardete Mağazacılık iş ortaklarına, 
● Yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile yetkili özel hukuk kişilerine, 
● Veri aktarım şartlarına uygun olarak, diğer üçüncü kişilere. 
Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve olası veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir. 

VERİ AKTARIMI YAPILABİLECEK KİŞİLER TANIMI VERİ AKTARIM AMACI 
İş Ortağı Rezzan Benardete Mağazacılık 'ın, ticari faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar
İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak 
Tedarikçi Rezzan Benardete Mağazacılık 'ın ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, Rezzan Benardete Mağazacılık 'ın emir ve talimatlarına uygun ve sözleşme temelli olarak Rezzan Benardete Mağazacılık 'a hizmet sunan taraflar
Şirket'in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirket'in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirket'e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak 
İştirakler Şirket'in hissedarı olduğu şirketler
Şirket'in iştiraklerinin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak 
Rezzan Benardete Mağazacılık Topluluğu Şirketleri Rezzan Benardete Mağazacılık Topluluğu'nu oluşturan tüm şirketler Şirket'in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin planlanması ve faaliyetlerinin sürdürülmesi ile denetim gibi amaçlarla sınırlı olarak 
Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket'in bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak 
Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket'ten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

Tanımlar 
Politika'da kullanılan terimlere ait tanımlar aşağıda yer almaktadır: 
Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. 

Anonim Hale Getirme : Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi. 
Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Yönetmelik : 20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik 
Kişisel Sağlık Verisi : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi. 
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 

Kişisel Veri Sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler ve çalışanlar. 
Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 
KVK Kanunu : 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. 
KVK Kurulu : Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
KVK Kurumu : Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Özel Nitelikli Kişisel Veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler. 
Politika : Rezzan Benardete Mağazacılık Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 
Rezzan Benardete Mağazacılık / 
Şirket : Rezzan Benardete Mağazacılık Anonim Şirketi 
Rezzan Benardete Mağazacılık İş Ortakları : Rezzan Benardete Mağazacılık 'ın ticari faaliyetlerini yürütürken çeşitli amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar. 
Rezzan Benardete Mağazacılık Tedarikçileri : Sözleşme temelli olarak Rezzan Benardete Mağazacılık 'a hizmet sunan taraflar. 
Rezzan Benardete Mağazacılık Şirketleri/ 
Grup Şirketleri : Rezzan Benardete Mağazacılık bünyesine dahil şirketler 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası : 9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan; 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. 
Türk Ceza Kanunu : 12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu. 
Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. 
Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.